Zmiany w pliku JPK_VAT

 Kliknij i podziel się tym z innymi! 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Drukuj

Właśnie pojawił się projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. 

Zmiany obejmą wykazywanie w części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK_VAT:

 • paragonów z NIP do kwoty 450zł uznanych za faktury uproszczone (zgodnie z art.106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT)
 • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawionych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, samolotami i śmigłowcami
 • oznaczeń w zakresie grup towarów i usług GTU (o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia)
 • procedur o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia
 • zmniejszenia podatku naliczonego  ( o którym mowa w art.86 ust. 19a ustawy)

Nowelizacja zakłada, że podatnicy nie będą obowiązani wykazywać odrębnie paragonów z NIP do 450zł w części ewidencyjnej JPK. Dodatkowo uproszczenia obejmą zbiorcze wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Podatnicy, którzy dokumentują czynności dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW”, nie będą obowiązani oznaczać ich  żadnym kodem GTU.  

Wprowadzenie progu kwotowego do oznaczania transakcji TP – dopiero transakcje przekraczające 15 000zł lub o równowartości tej kwoty, zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, będą oznaczane TP. 

Nowelizacja w zakresie oznaczenia MPP – podatnicy będą obowiązani oznaczać wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizm, ale też i te, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. Zatem jeżeli samodzielnie stosujemy MPP, to będziemy musieli oznaczyć to kodem MPP.

Dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami procedur.

TP nie będzie trzeba oznaczać dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego bądź ich związkami. 

Minister finansów doprecyzował, że:

 • kodem GTU_01 będą oznaczone napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% oznaczonych kodami CN 2203-2208. Dotychczas podatnicy mieli wiele wątpliwości, bowiem definicja napoju alkoholowego nie pokrywała się z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja uściśla, jakie towary powinny być objęte kodem GTU_01.
 • kodem GTU_03 podatnik nie oznaczy olejów opałowych, o których mowa w art. 103 st. 5a ustawy i podlegających oznaczeniu GTU_02. Ustawodawca uściślił, że nie ma potrzeby podwójnie oznaczać, tj. GTU_02 i GTU_03, tych samych dostaw oleju opałowego.
 • kodem GTU_06 podatnik oznaczy dostawę folii typu stretch, wymienioną w poz.9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich.
 • kodem GTU_07 oznaczymy wszystkie pojazdy, a nie tylko samochodowe. Kodem tym podatnik oznaczy także części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701-8708.
 • kodem GTU_08 podatnik oznaczy metale szlachetne oraz nieszlachetne wyłącznie określone w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT.
 • kodem GTU_09 trzeba oznaczać tylko produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne. Obowiązek stosowania oznaczenia GTU_09 w przypadku wywozu poza terytorium RP wpisuje się do środków prewencyjnych dotyczących monitoringu handlu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zagrożonymi dostępnością w Polsce.
 • kodem GTU_10 należy oznaczać nie tylko dostawę budynków, budowli i gruntów, ale również dostawę ich części i udziałów w prawie własności. GTU_10 powinniśmy oznaczać także odnoszące się do dostawy czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, czyli: przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu bądź przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw o których mowa w pkt 5 i 6.

 

Najwięcej obaw budzi uproszczenie dotyczące MPP. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że procedurą MPP oznaczamy jedynie obligatoryjnie objęte tym mechanizmem transakcje.  Potwierdzają to objaśnienia zawarte w „Broszurze – JPK_VAT z deklaracją” dostępu na Portalu Podatkowym w Tabeli nr 7, MPP stosuje się do transakcji objętych obowiązkiem stosowania MPP. Oznaczenie to należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Szczególne trudności dotkną biura rachunkowe. Podatnicy , którzy nie prowadzą pełnej księgowości wyciągów bankowych, bowiem zasadniczo przy podatkowej książce przychodów i rozchodów nie prowadzi się rozrachunków. W konsekwencji biura rachunkowe nie mają wiedzy, jakie faktury i w jaki sposób zostały opłacone. Obowiązek oznaczania MPP dotyczyć będzie wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmy, ale też tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.  

W większości nowe rozporządzenie wejdzie  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących faktur uproszczonych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021r., gdyż do 30 czerwca 2021r. obowiązuje przepis regulujący kwestię zbiorczego ujmowania z ewidencji paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone. 

Źródło: Aktualności Księgowe nr 282 kwiecień 2021

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.