Regulamin i Warunki Uczestnictwa

Rezerwacja

 1. Dokonaj wstępnej rezerwacji w formularzu na naszej stronie internetowej.
 2. Po otrzymaniu rezerwacji skontaktujemy się z Tobą w celu jej potwierdzenia. Następnie przygotujemy umowę uczestnictwa i prześlemy ją do Ciebie pocztą e-mail (można również wszystkie formalności załatwić na miejscu w naszym biurze). Podpisaną umowę odsyłasz na nasz adres e-mail: biuro@studiobea.pl
 3. Wpłacasz kwotę za warsztat. (Jeśli grupa nie zostanie potwierdzona otrzymasz 100% kwoty).
 4. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych potwierdzamy wyjazd. W tym momencie kontaktujemy się z każdym uczestnikiem z informacją, że grupa jest potwierdzona i wyjazd na pewno się odbędzie. Wyznaczamy też termin wpłaty drugiej raty.

Formy Płatności

Opłatę za warsztat przelewasz na numer rachunku: 86 1160 2202 0000 0001 0782 0770

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BEA BEATA ANDRZEJCZAK

 1. ORGANIZATOR WARSZTATU, DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE

1.1. Organizatorem warsztatów jest Bea Beata Andrzejczak z siedzibą w Warszawie, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, lok U121, 02-797 Warszawa., kontakt tel. (+48) 660 540 823, e-mail biuro@studiobea.pl, www.studiobea.pl, , oznaczona NIP 823 122 06 74, zwana dalej „Organizatorem

1.2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące definicje:

a)Uczestnik– każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w warsztacie lub jest uprawniony do uczestniczenia na podstawie takiej umowy.

b)Umowa– zawierana przez Uczestnika z Organizatorem, umowa o udział w warsztacie.

c)Trwały nośnik– sposób udokumentowania dokonania danej czynności, rozumiany jako materiał lub narzędzie umożliwiające Uczestnikowi lub Organizatorowi przechowywanie kierowanej do niego informacji i dostęp do niej w przyszłości w formie niezmienionej, np. za pośrednictwem e-maila lub na piśmie.

RODZAJE WARSZTATÓW

2.1. Organizator oferuje warsztaty wyjazdowe:

ZAWARCIE UMOWY

3.1. Dokonana przez Uczestnika rezerwacja możliwości udziału w warsztatach traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy. Takiej rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora studiobea.pl. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, przygotowanych indywidualnych wycenach oraz w jego materiałach promocyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania Umowy przez Uczestnika i Organizatora

3.4. Przed zawarciem Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów podróży niezbędnych do uczestnictwa w warsztacie oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie uniemożliwia udział Uczestnika w imprezie turystycznej i będzie traktowane jako jego rezygnacja z udziału w warsztatach.

3.5. O wszystkich zmianach danych podanych Organizatorowi w związku z Umową Uczestnik zawierający umowę powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

3.6. Podróżny może powoływać się na swoje dodatkowe wymagania specjalne, jeżeli powiadomił o nich Organizatora na Trwałym nośniku przed zawarciem Umowy, Organizator wyraził na nie zgodę i wymagania te zostały objęte Umową.

MINIMALNA LICZBA ZGŁOSZEŃ, ODWOŁANIE WARSZTATU

4.1. Minimalna liczba uczestników, wymagana by wyprawa grupowa się odbyła, wynosi 12 osób. W szczególnych przypadkach, gdy liczba ta będzie inna niż wskazana w zdaniu poprzednim, Organizator przekaże taką informację w Umowie.

4.2. Podróżny zostanie powiadomiony o ewentualnym odwołaniu warsztatu i rozwiązaniu Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie co najmniej:

 1. a) 20 dni przed rozpoczęciem warsztatów trwających ponad 6 dni;
 2. b) 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów trwających 2-6 dni;
 3. c) 48 godzin przed rozpoczęciem warsztatów trwających krócej niż 2 dni;

4.3. W przypadku odwołania warsztatów i rozwiązania Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zwraca Uczestnikowi wszystkie wniesione wpłaty. Uczestnik nie jest uprawniony w takiej sytuacji do dochodzenia dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

CENA WARSZTATÓW, ZMIANA CENY

5.1. Cena warsztatów, informacje, co cena zawiera oraz warunki płatności określone są w Umowie. Podróżny zawierający umowę zobowiązuje się dokonać wpłat w ustalonych w Umowie terminach i wysokościach.

5.2. W przypadku wykupienia przez Uczestnika pokoju dwuosobowego, Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością zakwaterowania go z inną osobą lub osobami, tej samej płci albo koniecznością dopłaty do pokoju jednoosobowego. Wysokość dopłaty jest wskazana w Umowie.

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

6.1. Organizator przed rozpoczęciem warsztatów może dokonać jednostronnie nieznacznej zmiany warunków Umowy, jeżeli poinformuje o tym Uczestnika na Trwałym nośniku.

6.2. Jeżeli przed rozpoczęciem warsztatu Organizator:

 1. a) Jest zmuszony zmienić główne właściwości warsztatów objętych Umową lub
 2. b) Nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Podróżny powiadomił Organizatora, na które strony Umowy wyraziły zgodę i które zostały objęte Umową, lub
 3. c) Proponuje podwyższenie ceny

– Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na Trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczy warsztat, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator poinformuje Uczestnika o przedmiotowych zmianach warunków Umowy i ich ewentualnym wpływie na cenę warsztatu oraz dalszym trybie postępowania. Po otrzymaniu powiadomienia o zmianie warunków Umowy Podróżny w terminie 5 dni informuje Organizatora, że:

 1. Przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
 2. Odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
 3. Odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczy warsztat.

Brak odpowiedzi Uczestnika w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

Jeżeli wskazane w powiadomieniu zmiany Umowy lub zaproponowany przez Organizatora zastępczy warsztat prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów warsztatu, Uczestnik jest uprawniony od odpowiedniego obniżenia ceny.

6.3. Jeżeli Uczestnik wyraża życzenie dokonania zmian w zawartej Umowie, zgłasza taką potrzebę Organizatorowi na Trwałym nośniku. Organizator sprawdza, czy dokonanie zmiany jest możliwe, a w razie powstania dodatkowych kosztów, szacuje je oraz przekazuje te informacje Uczestnikowi na Trwałym nośniku. Jednocześnie Organizator informuje Uczestnika o możliwości i trybie zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Wprowadzenie takich zmian do Umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. Za wprowadzenie zmian w Umowie na życzenie Uczestnika Organizator ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną, stanowiącą równowartość kosztów obsługi poniesionych przez Organizatora, w wysokości 150 PLN netto od każdej zmiany.

REZYGNACJA Z WARSZTATU, ODWOŁANIE WARSZTATU

7.1. Uczestnik może zrezygnować z warsztatu (odstąpić od Umowy) w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie. Wysokość opłaty za odstąpienie odpowiada cenie warsztatu pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług objętych daną Umową. Na żądanie Uczestnika Organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od Umowy. Opłata za odstąpienie jest należna Organizatorowi bez względu na termin zawarcia Umowy i podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika. Do opłaty za odstąpienie Organizator ma prawo doliczyć z tytułu poniesionych kosztów obsługi, opłatę manipulacyjną w wysokości 150 PLN netto od Umowy, której dotyczy rezygnacja. Opłata manipulacyjna podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika.

7.2. Obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie powstaje także w sytuacji, gdy Uczestnik nie bierze udziału w warsztacie (w tym nie rozpocznie go lub zrezygnuje z kontynuowania) z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności gdy:

a) Uczestnik nie przedłożył wymaganych dokumentów, o których poinformował go Organizator;

b) Uczestnik podał błędne dane osobowe uniemożliwiające realizację warsztatu objętego Umową;

c) Uczestnik nie przybył na miejsce zbiórki lub spóźnił się na zbiórkę;

d) Uczestnik nie zgłosił się w miejscu realizacji świadczeń;

e) Uczestnik rezygnuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych;

7.4. Zgłoszenie przez Uczestnika rezygnacji z warsztatu przed jego rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji.

7.5. Organizator może odwołać warsztat i rozwiązać Umowę w sytuacji, gdy nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. mających charakter siły wyższej). Organizator powiadamia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem warsztatu. Organizator może jednocześnie zaproponować Uczestnikowi zastępczy warsztat o podobnym programie i cenie lub tańszą bądź droższą imprezę za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie.

Po otrzymaniu powiadomienia o odwołaniu warsztatu i rozwiązaniu Umowy Uczestnik w terminie 5 dni informuje Organizatora, że:

a) Przyjmuje proponowany zastępczy warsztat albo

b) Żąda zwrotu wszystkich wniesionych wpłat. Uczestnik nie jest uprawniony w takiej sytuacji do dochodzenia dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Brak odpowiedzi Uczestnika w wyznaczonym terminie oznacza żądanie zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ, WARUNKI UDZIAŁU W WARSZTACIE

8.1.Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w warsztacie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

8.2. Za osobę spełniającą warunki udziału w warsztacie rozumie się osobę, której udział w danym warsztacie jest możliwy, w szczególności:

a) Istnieje możliwość zapewnienia dla tej osoby transportu na dany warsztat – w przypadku, gdy transport jest objęty Umową;

b) Stan zdrowia tej osoby pozwala na jej udział w warsztacie i realizację programu imprezy bez uszczerbku dla zdrowia tej osoby i pozostałych Podróżnych;

8.3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na Trwałym nośniku w rozsądnym terminie przed rozpoczęciem warsztatu.

8.4. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Organizator wykaże je Uczestnikowi i może żądać ich zapłaty.

8.5. Za nieuiszczoną cenę warsztatu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika uczestniczącego w warsztacie Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

WYKORZYSTANIE ŚWIADCZEŃ

9.1. Jeżeli w czasie trwania warsztatu nie zostanie wykonana przewidziana w Umowie usługa stanowiąca istotną część tej imprezy, Organizator bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami wykona w ramach tej usługi odpowiednie świadczenie zastępcze.

9.2. W przypadku późniejszego przybycia Uczestnika na miejsce pobytu Organizator nie gwarantuje odpowiedniego przedłużenia pobytu na warsztacie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

10.1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług na warsztacie objętych Umową.

10.2. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za Niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

a) Winę za Niezgodność ponosi Uczestnik;

b) Winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług na warsztacie objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

c) Niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami;

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Organizatora przedłużenie się podróży do miejsca docelowego i podróży powrotnej (np. złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.).

10.4. Organizator nie odpowiada za wady świadczeń, o których Uczestnik wiedział w chwili zawarcia Umowy.

10.5. Uczestnik zobowiązany jest:

a) Przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, jak również przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania. Organizator nie odpowiada za konsekwencje naruszenia przez Podróżnego tych przepisów;

b) Przestrzegać zasad współżycia społecznego właściwych dla odwiedzanych podczas imprezy turystycznej miejsc;

c) Zarówno w trakcie podróży, jak i w miejscu pobytu nie nadużywać alkoholu, nie używać jakichkolwiek substancji zabronionych lub odurzających;

REKLAMACJE

12.1. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek Niezgodności Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o niej Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania warsztatu, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

12.2. Zawiadomienie o stwierdzonej Niezgodności oraz wszelkie inne wiadomości, żądania lub skargi powinny zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych oraz sprecyzowane żądanie Uczestnika i należy je zgłaszać

12.3. Organizator udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania warsztatu w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach zawartej Umowy jest Organizator.

14.2. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika przy zawieraniu i realizacji niniejszej Umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem zawartej z Uczestnikiem Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej przez Organizatora Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora; wypełniania przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu usług własnych Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

14.3. Podanie danych objętych Umową i załącznikami do niej oraz przekazywanych na prośbę Organizatora w trakcie realizacji Umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia Umowy z Organizatorem i warunkiem prawidłowego jej wykonania.

14.4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Podmiotowi danych (osobie, której dane dotyczą) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.5. Podmiot danych ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

14.6. Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

14.7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania zawartej Umowy (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu Umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych).

14.8. Przekazując Organizatorowi w ramach wykonywania zawartej Umowy dane osób trzecich Uczestnik zawierający Umowę ponosi wobec Organizatora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania Organizatorowi. Uczestnik zawierający Umowę oświadcza, że o ile jest to wymagane przepisami prawa, przed przekazaniem danych osobowych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia, a których przekazanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

14.9. Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, zleceniodawcom Organizatora, podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę IT Organizatora, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.2. W przypadku pobrania przez Organizatora opłaty manipulacyjnej, Podróżnemu przysługuje prawo do indywidualnego rozliczenia kosztów związanych z pobraniem tej opłaty.

15.3. Jeżeli Umowa reguluje poszczególne kwestie w sposób odmienny od niniejszych Warunków uczestnictwa w warsztacie, stosuje się postanowienia Umowy.

15.4. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy, w tym niniejszych Warunków uczestnictwa, nie narusza ważności całej Umowy.

 

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć. 

Oświadczam również, że w terminie dwóch tygodni przed wyjazdu:

 • Nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną. 
 • Nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, nie zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
 • Nie miałam kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.